Ugradnja kalorimetara


  • Prema želji korisnika i ekonomskoj opravdanosti, TI-SAN za mjerenje potrošnje toplinske energije stana (SUC-a), može ugraditi kalorimetar. Ugradnjom kalorimetra korisnik mjeri ukupnu potrošnju toplinske energije koja uđe u stan, dakle mjeri i isijavanje energije kompletne instalacije u stanu.
  • Ukoliko postoji glavni kalorimetar koji je instaliran u toplinskoj stanici, korisnik osim svoje potrošnje mora učestvovati u troškovima gubitaka glavog razvoda centralnog sustava grijanja.
  • Kod zgrada koje imaju instaliran vertikalan razvod centralnog sustava grijanja, ugradnja kalorimetara nije moguća. Kod takovih slučajeva potrebno je napraviti kompletnu rekonstrukciju centralnog grijanja. Cijena rekonstrukcije vrlo je visoka i pitanje je ekonomske isplativosti kompletnog zahvata.
  • Ukoliko je postojeći cjevni razvod u lošem stanju i zahtjeva izmjenu u tom slučaju ima temelja da se radi rekonstrukcija i ugrađuju kalorimetri.
  • Kalorimetre ugrađujemo u specijanim slučajevima, gdje se ne mogu koristiti razdjelnici topline, a to su mjerenje potrošnje toplinske enegije koja se koristi za pripremu tople vode samo za dotičan stan (spoj bojlera). Moramo napomenuti da to nije zakonsko korištenje toplinske energije, potrebno ga je izbjegavati.
    Obavezno kalorimetre koristimo kod podnog grijanja i kod ventilokonvertera!
  • Svi novi stambeni objekti (od 2005. godine) centralno grijanje je projektirano sa horizontalnim razvodom i obvezno koriste kalorimetre.

Napomena: kod ugradnje kalorimetara također je potrebno ugraditi termostatske ventile, samoregulirajuću pumpu, balans ventile i centralni kalorimetar za mjerenje potrošnje toplinske energije za PTV!